favicon

Privacy Policy

What information do we collect?

We gather data from you when you register on our site, submit a request, buy any services, react to an overview, or round out a structure. At the point when requesting any assistance or enrolling on our site, as suitable, you might be approached to enter your: name, email address, or telephone number. You may, nonetheless, visit our site anonymously.


Chúng tôi thu thập dữ liệu từ bạn khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi, gửi yêu cầu, mua bất kỳ dịch vụ nào, phản hồi về một bài đánh giá, hoặc điền vào một biểu mẫu. Khi yêu cầu bất kỳ hỗ trợ hoặc đăng ký trên trang web của chúng tôi, nếu phù hợp, bạn có thể được yêu cầu nhập thông tin của bạn, bao gồm: tên, địa chỉ email hoặc số điện thoại. Tuy nhiên, bạn có thể truy cập trang web của chúng tôi mà không cần cung cấp thông tin cá nhân.

How do we protect your information?

All provided delicate/credit data is sent through Stripe.
After an exchange, your private data (credit cards, social security numbers, financials, and so on) won't be put away on our workers.

Chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn như thế nào?

Tất  cả thông tin nhạy cảm/thẻ tín dụng được cung cấp sẽ được truyền qua Stripe.

sau một giao dịch thông tin cá nhân của bạn (thẻ tín dụng, số an sinh xã hội, tài chính, v.v.) sẽ không được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi.

Do we disclose any information to outside parties?

We don't sell, exchange, or in any case move to outside gatherings by and by recognizable data. This does exclude confided in outsiders who help us in working our site, leading our business, or adjusting you, since those gatherings consent to keep this data private. We may likewise deliver your data when we accept discharge is suitable to follow the law, implement our site strategies, or ensure our own or others' rights, property, or wellbeing.

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chuyển bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn cho bên thứ ba. Điều này không bao gồm các bên thứ ba đáng tin cậy giúp chúng tôi vận hành trang web, hoạt động kinh doanh hoặc phục vụ bạn, bởi vì các bên này đã đồng ý giữ thông tin này là bí mật. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là thích hợp để tuân thủ pháp luật, thực thi chính sách trang web của chúng tôi hoặc bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc sức khỏe của chúng tôi hoặc người khác.

         Children's Online Privacy Protection Act Compliance

We are consistent with the prerequisites of COPPA (Children's Online Privacy Protection Act), we don't gather any data from anybody under 13 years old. Our site, items, and administrations are completely coordinated to individuals who are in any event 13 years of age or more established.

Chúng tôi tuân thủ các yêu cầu của COPPA (Đạo luật Bảo vệ Sự riêng tư trực tuyến của Trẻ em), chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin nào từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Trang web, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi được thiết kế hoàn toàn cho những người từ 13 tuổi trở lên.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.

Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ đăng tải những thay đổi đó trên trang này

How long we retain your information?

At the point when you register for our site, we cycle and keep your information we have about you however long you don't erase the record or withdraw yourself (subject to laws and guidelines).

Khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi, chúng tôi xử lý và lưu trữ thông tin của bạn mà chúng tôi có về bạn trong thời gian bạn không xóa tài khoản hoặc rút lui (tuân theo các luật và quy định).

What we don’t do with your data

We don't and will never share, unveil, sell, or in any case give your information to different organizations for the promoting of their items or administrations.

Chúng tôi không và sẽ không bao giờ chia sẻ, tiết lộ, bán hoặc cung cấp thông tin của bạn cho các công ty khác để quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ của họ.

We may use cookies or any other tracking technologies when you visit our website, including any other media form, mobile website, or mobile application related or connected to help customize the Site and improve your experience.
Read Policy